AFDELING: Ulvenhout

Imkervereniging Ulvenhout/Galder

Imkervereniging St. Ambrosius Ulvenhout/Galder   98 Jaar

De imkersvereniging St Ambrosius Ulvenhout/ Galder bestaat  98 jaar. In het jaar 1921 heeft een groep imkers de vereniging in het leven geroepen. De oprichters waren Adrianus Aarts (vz) Johanus Vergouwen (secr.), Johanus Timmers (penm), Cornelis Jansen, Adrianus van der Velden, Adrianus Emmen en Bartje Cornelisen

In de oprichtingsdocumenten staat geschreven:

“Op 13 nov. 1921 is op eene bijeenkomst bij Jacobus Timmers te Ulvenhout opgericht eenen bond van bijenhouders met een getal van 16 leden. Dezen bond heeft zich in 1923 aangesloten bij de R.K. Bijenhoudersbond van de Noord Brabantschen Boerenbond te Tilburg en is genaamd St. Ambrosius

Deze Vereeniging heeft tot doel de bijenhouderij te bevorderen en om als goede leden gezellig en eendrachtig samen te werken, elkander zoo veel mogelijk helpen en bijstaan bij moeilijkheden en wederwaardigheden in het bijen bedrijf, vooral bij ziekten en tegenslag elkaar behulpzaam zijn. Ja bij het afsterven hen vergezellen naar hun laatste rustplaats en nadien nog een misoffer ter hunner zielelafenis laten opdragen. Ook een andersdenkende zal ook geëerd en herdacht worden. Zoodat de leden van den imkersbond niet enkel tijdens het leven elkanders lot zullen deelen, maar ook nog na den dood elkaar zullen gedenken.”

Vanaf de oprichtingsdatum tot januari 1943 zijn alle gegevens van de vereniging verloren gegaan. De boerderij van de heer  J. Vergouwen aan de Pennendijk is toen volledig afgebrand. Hij was de toenmalige secretaris. Vanaf 1943 zijn er jaarverslagen bijgehouden.

In dat jaar had de vereniging bijna 80 leden. Er waren leden bij uit Breda, Princenhage, Prinsenbeek, Bavel, Ginneken, Chaam en Galder. Destijds hadden vrijwel alle boeren bijenkorven, zowel voor de zoetstof als voor de bestuiving van hun gewassen.

In 1933 hebben de bijenhouders van Galder zich afgesplitst van Ulvenhout.

In de oprichtingsdocumenten staat het als volgt:

“Oprichtings-Vergadering op 7 Maart, 33 in café  “ ’t Kruispunt”.                                                                                                

De Galdersche leden van den Bijenhoudersbond afd Ulvenhout staken in den winter ’32 – ’33 de koppen bij elkaar om ook hier te Galder ’n afdeling te krijgen. Ze waren nu nog maar met 5, maar… Galder beloofde wat voor de bijenhouderij en ’n apart Vereeniging kon best levensvatbaarheid hebben.                                                                                                                                                                                                        De Voorzitter en de Secr. van de afd. Ulvenhout resp. de H.H. Aarts en Vergouwen stonden eer sympathiek tegenover en zoo kwam het dat ’t op 7 Maart ’33 ’n gezellige drukte was.  We  zagen er de Eerw. Heer Kapelaan, de H.H. Aarts en Vergouwen en de Hoon en ‘n 12 tal bijenhouders of aspirant- bijenhouders.                                                                                    

Er werd veel gesproken: door de Heer Aarts en de Eerw. Heer Kapelaan  en ’t slot was dat er ’n bijenbond werd opgericht.  Als voorlopig bestuur zouden optreden de H.H. de Graaf, v. Opstal en v.d. Made.                                                                                                                                                                                                                            25 Maart zou de eerste Vergadering gehouden worden tw in café Severijns. Daar zou de nieuwe Vereeniging zijn  ‘thuis’  hebben.  Nadat van verschillende zijden ’t jonge spruitje van den N.C.B.-bijenhoudersbond ’n zonnige toekomst was toegewenscht  sloot de Vz de vergadering.”

In 1965 zijn de bijenhoudersverenigeingen van Ulvenhout en Galder weer samen verdergegaan als  imkervereniging St Ambrosius Ulvenhout Galder

Gedurende de oorlog werden door enkele imkers radio’s, die toen ingeleverd moesten worden aan de Duitsers, verstopt in bijenkasten. Na de oorlog werd met de bijenvolken naar de Regte heide, tussen Riel en Goirle gereisd. In de jaren 50 gebeurde dat met paard en wagen. Ook nu nog worden er jaarlijks bijenvolken uit Ulvenhout naar de Regte heide gebracht voor het winnen van de sterk aromatische heidehoning.

In de jaren 60 werden er in de pas drooggelegde Flevo polder duizenden ha koolzaad als pioniers gewas geteeld. Dit leverde ongekende honingopbrengsten en in verenigingsverband werd jaarlijks met ruim 100 bijenvolken in een vracht wagen naar het nieuwe land gereisd. In deze periode nam het aantal imkers ook toe.

Onder impuls van de onlangs overleden meesterimker Drik Sprangers werd ook gereisd naar de zeeaster op de schorren in Zeeland. Zeeaster honing heeft echter een zilte smaak waardoor deze niet geliefd is.

Sinds de 80 er jaren veroorzaakt een exotische parasiet : de Varroamijt veel sterfte van bijenvolken. Imkers moeten deze parasiet intensief bestrijden om hun bijenvolken gezond te houden.

De laatste jaren brengen de Ulvenhoutse imkers hun bijenvolken in het voorjaar naar de bloeiende boomgaarden voor bestuiving van peren en appels. Daarnaast worden de bijenvolken gebruikt voor bestuiving van aardbeien in kassen.

De belangstelling voor het houden van bijen neemt thans weer toe. Na een jarenlange afname van het aantal imkers is er nu weer een grote toename.

Aan de Annevillelaan vlak bij het viaduct over de A58 heeft de Ulvenhoutse imkersvereniging een gezamenlijke bijenhal "Despeuldop".  De ingang is gelegen tegenover huisnummer 156 aan de annevillelaan te Ulvenhout.  Hier kunnen bijenvolken, zonder gevaar voor een bijensteek, achter glas worden bekeken. In deze model bijenstand wordt ook aan groepen belangstellenden en schoolklassen door de Ulvenhoutse imkers graag uitleg gegeven over het wonderbaarlijke leven van het bijenvolk.

Imkervereniging St Ambrosius Ulvenhout Galder heeft momenteel 20 leden. Op de patroonsdag van St Ambrosius 7 dec 2011 was er een geslaagde  feestavond voor  het 90 jarig jubileum.

Het huidige bestuur bestaat uit:      Voorzitter: Marian Hulshof;   Secretaris: Jan de Hoon;   Penningmeester: Hetty Joosten;   Bestuurslid: Leentje Timmermans      Bestuurslid: Jos van Gestel

                                                              

 
What do you want to do ?
New mail

Contactgegevens

Galderseweg 61
4855AE
Galder
Tel 076 - 5613706
miekjan@ziggo.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.